Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2015
 
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNGBỆNH VIỆN TÂM Số:  343  /TB-BVTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcHải Phòng, ngày  05 tháng  11  năm 2015 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2015

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:
  1. Thông báo hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển và công khai danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:
- Từ 7h30’ ngày 06/11/2015 đến 16h30’ ngày 11/11/2015: Nhận thông báo, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển.- Từ ngày 12/11/2015 đến ngày 26/11/2015: Lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và thông báo công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.
  1. Tổ chức xét tuyển:
2.1. Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch:- Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển từ ngày 12/11/2015 - 13/11/2015.Niêm yết danh sách thí sinh dự kiểm tra sát hạch theo số báo danh và thông báo nội quy xét tuyển ngày 26/11/2015.- Địa điểm kiểm tra sát hạch:  Hội trường Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng.- Thời gian kiểm tra, sát hạch: 01 ngày vào hồi 07h00’ ngày 27/11/20152.2.Tổng hợp kết quả xét tuyển:- Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 02/12/2015: Tổng hợp kết quả xét tuyển của thí sinh trên cơ sở điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn để báo cáo Hội đồng tuyển dụng.
  1. Thông báo kết quả và tổ chức phúc tra kết quả xét tuyển
- Thông báo kết quả: Từ ngày 03/12/2015 đến ngày 16/12/2015- Niêm yết kết quả xét tuyển: Từ ngày 03/12/2015 đến ngày 16/12/2015- Nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 04/12/2015 đến ngày 17/12/2015 (Nếu có)- Tổ chức chấm phúc khảo: Từ ngày 18/12/2015 đến ngày 31/12/2015
  1. Thẩm định kết quả tuyển dụng
Sau khi hoàn thành việc sát hạch người tham gia dự tuyển viên chức, dự kiến danh sách người trúng tuyển báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng.Thời gian: Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 13/01/2016.
  1. Ký hợp đồng làm việc và nhận việc đối với viên chức
Sau khi có văn bản thẩm định kết quả tuyển dụng của Sở Nội vụ, đơn vị hoàn tất các thủ tục tuyển dụng viên chức:- Ký hợp đồng làm việc với viên chức: Từ ngày 14/01/2016 đến ngày 15/01/2016.- Nhận việc: Từ ngày 14/01/2016 đến ngày 17/02/2016. 
Nơi nhận: - Sở Y tế;- Sở Nội vụ;- Lưu: TCCB, VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Đoàn Hồng Quang

  
Thông tin mới nhất
Đăng nhập