Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Phòng tổ chức cán bộ

I.  Nhân sự:
- Trưởng phòng :
+ Họ và tên:  Lưu Đăng
+ Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ kinh tế
- Phó trưởng phòng
+ Họ và tên: Trịnh Thị Thanh Nga
+ Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân kinh tế
- Cơ cấu nhân lực:  05 người
+ Thạc sĩ: 01 người
+ Cử nhân kinh tế: 02 người
+ Điều dưỡng trung học: 02 người
II. Giới thiệu.
Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Công tác tổ chức cán bộ.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
III. Chức năng – Nhiệm vụ.
1. Căn cứ nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
3. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lí hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập,chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giam đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.
IV. Hoạt động.
- Quản lí nhân lực.
- Lao động tiền lương, quản lí hồ sơ nhân lực.
- Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.
- Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng,kỷ luật.
- Quy hoạch cán bộ.
- Kế hoạch đào tạo cán bộ, viên chức.
- Tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập,chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, theo quy chế chi tiêu nội bộ .


Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập