Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hải Phòng
Công Khai Số Liệu Dự Toán Ngân Sách Năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai số liệu dự toán

ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 73/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính kế toán bệnh viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần (Theo biểu đính kèm).

Hình thức công khai: trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Tâm thần.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Các ông (bà): Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Tâm thần và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
  • Website: benhvientamthanhaiphong.vn
  •  Địa chỉ: Cụm 2 Đông Khê, Ngô Quyền , Thành phố Hải Phòng 
  •  Email: benhvientamthanhaiphong@gmail.com
  • ĐT: 0225.372.2763